Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtnemer Legal Aid Arbeidsrecht (hierna te noemen: “LAA”) en onder opdrachtgever de cliënt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • Alle opdrachten en werkzaamheden van LAA worden overeenkomstig deze algemene voorwaarden aanvaard en uitgevoerd, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht schriftelijk anders is bepaald.
 • Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten aangegaan door LAA, strekkende tot het verrichten van werkzaamheden door LAA, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen LAA en de cliënt, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door LAA gedane biedingen en/of offertes.     
 • Indien de cliënt algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt tegen toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. Met de onderhavige voorwaarden strijdige algemene voorwaarden worden niet door LAA geaccepteerd.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst van opdracht

Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door LAA is aanvaard. De cliënt stemt ermee in dat LAA de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door medewerkers in dienst van dan wel verbonden aan LAA of in voorkomend geval zonodig door derden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW.

Artikel 4. Honorarium en betaling

 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief.
 • Ten behoeve van de cliënt gemaakte onkosten, zoals bijvoorbeeld reiskosten, griffierechten, e.d. zullen apart in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten, e.d.) kan een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht.
 • Alle bedragen zijn exclusief BTW. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de cliënt in rekening gebracht met een betalingstermijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de declaratie is vermeld.
 • Bij gebreke van (tijdige) betaling is de cliënt in verzuim zonder nadere ingebrekestelling ten gevolge waarvan wettelijke rente gevorderd zal worden zoals bedoeld in artikel 6:119a BW. Alle kosten voor invordering zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW, komen voor rekening van de cliënt. Alle buitengerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van de declaratie, begroot op 15% over het te incasseren bedrag, komen eveneens voor rekening van de cliënt.
 • Een inschatting van het honorarium kan vooraf op verzoek worden verstrekt, voorzover de werkzaamheden zich hiervoor lenen. De inschatting wordt uitgebracht op basis van de op dat moment bekende gegevens. Indien door of vanwege de cliënt verstrekte informatie naar achteraf blijkt een verkeerd beeld schetst van de feitelijke situatie, is LAA gerechtigd het aantal aan de opdracht te besteden uren te herberekenen. LAA kan alsdan de begroting op basis van de aan het licht gekomen nieuwe feiten en omstandigheden bijstellen, onder mededeling daarvan aan de cliënt.
 • LAA beschikt niet over een derdengeldenrekening (artikel 7.4 Voda).
 • LAA heeft het recht het gehanteerde uurtarief jaarlijks aan te passen. Ingeval van een verhoging van het uurtarief zal deze niet eerder dan 14 dagen na mededeling aan de cliënt worden toegepast.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 • LAA heeft een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij AIG Europe SA onder polisnummer 30.12.9245. De aansprakelijkheid van LAA jegens de cliënt en derden voor schade voortvloeiende of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de desbetreffende polis. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van LAA.
 • Indien om welke reden ook geen uitkering krachtens de in het eerste lid van dit artikel bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot één maal het door LAA in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, exclusief verschotten en omzetbelasting, tot een maximum van € 5.000.
 • LAA zal bij het inschakelen van derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Voor eventuele tekortkomingen van derden is LAA evenwel niet aansprakelijk.
 • Indien de cliënt een derde van de inhoud van de door LAA ten behoeve van de door haar verrichten werkzaamheden kennis te laten nemen, dient de cliënt de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.
 • De cliënt is gehouden LAA te vrijwaren voor alle aanspraken van derden (daaronder mede begrepen bestuurders, gelieerde ondernemingen en anderen die bij de organisatie van de cliënt betrokken zijn), voortvloeiende uit of verband houdende met de werkzaamheden van LAA ten behoeve van de cliënt.

Artikel 6. Identificatieplicht

 • Op grond van wet en regelgeving is LAA verplicht om de opdrachtgevers te identificeren en in bepaalde gevallen een nader cliëntenonderzoek te doen. Als opdrachtgever is de cliënte verplicht de daarvoor in aanmerking komende bescheiden aan LAA ter beschikking te stellen.
 • LAA wijst erop dat in de wet een verplichting is opgenomen voor advocaten om onder omstandigheden een (voorgenomen) transactie die als ongebruikelijk moet worden aangemerkt te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL).

Artikel 7. Overig

 • Op alle overeenkomsten tussen LAA en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar LAA is gevestigd. Niettemin heeft LAA het recht de geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de cliënt voor te leggen.
 • Na afloop van de zaak, wordt het dossier gearchiveerd. Tenzij anders vermeld, worden de dossiers na 5 jaar vernietigd.
 • Bij afwezigheid van mevrouw mr. J.M.P. Verkaart voor langer dan 2 werkdagen als gevolg van ziekte, verlof of anderszins, zal de heer mr. P. Ch. Snijders van WS Advocaten te Amsterdam (Rooseveltlaan 2-4, 1078 NA te Amsterdam) waarnemen. Cliënten zullen zoveel mogelijk tijdig in kennis worden gesteld van de afwezigheid van mevrouw mr. J.M.P. Verkaart.
 • Mevrouw mr. J.M.P. Verkaart heeft in het rechtsgebiedenregister van de NOvA het rechtsgebied Arbeidsrecht geregistreerd. Deze registratie verplicht mevrouw mr. J.M.P. Verkaart volgens de normen van de NOvA op dit rechtsgebied tien opleidingspunten per kalenderjaar te behalen.
 • LAA is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Een wijziging en/of aanvulling bindt de cliënt niet eerder dan 14 dagen nadat de wijziging en/of aanvulling aan de cliënt is medegedeeld.

Contactgegevens

T:

06 1001 16 19

F:

023 743 55 77

E:

info@legalaidarbeidsrecht.nl

I:

www.legalaidarbeidsrecht.nl