Tijdspad re´ntegratie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn complexe problemen voor een werkgever. Niet zelden betreft het voor werkgevers hoofdpijndossiers omdat het vaak lange trajecten zijn die (financiŰle) inspanningen van de werkgever verlangen, terwijl de werknemer op dat moment niets ôoplevertö. Van de werknemer en de werkgever worden op grond van de wet vergaande inspanningen verwacht om te proberen de werknemer weer geheel of gedeeltelijk aan het werk te krijgen (re´ntegreren). De re´ntegratie is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de werknemer en de werkgever. Als bij de eigen werkgever geen re´ntegratie mogelijk is, dan zal de werkgever moeten proberen de werknemer bij een andere werkgever te plaatsen (zogenaamde tweede spoor traject). Een goede begeleiding en ondersteuning door een gecertificeerde Arbodienst is van groot belang om het proces goed te laten verlopen.

Om een idee te geven van de verplichtingen, treft u hieronder een tijdspad aan ten aanzien van de re´ntegratie van een zieke werknemer tot aan 2 jaar ziekte.

  • eerste ziektedag: ziekmelding door de werknemer;
  • uiterlijk op de 7de dag: de werkgever geeft de ziekmelding door aan de Arbodienst;
  • binnen 6 weken na de eerste ziektedag: de Arbodienst stelt een probleemanalyse op als er sprake is van langdurige ziekte. Een probleemanalyse is een opsomming van gegevens die van belang zijn voor het herstel, de werkhervatting en de re´ntegratie van de werknemer, alsmede ook een oordeel van de Arbo-arts over deze gegevens;
  • binnen 8 weken: de werkgever en de werknemer stellen samen een plan van aanpak op. Op basis van het advies van de Arbo-arts (de probleemanalyse) maken werkgever en werknemer een plan van aanpak op langere termijn en beschrijven zij op welke manier de gestelde doelen worden bereikt;
  • binnen 13 weken: de werkgever meldt de ziekmelding aan de UWV;
  • tussen week 13 en week 46: periodieke evaluatie plan van aanpak en mogelijke aanpassingen. Tevens dient de werkgever een re´ntegratiedossier aan te leggen. Een re´ntegratiedossier is niets anders dan een dossier waarin de werknemer alle relevante stukken en aantekeningen bewaart betreffende het verloop van de ziekte, de re-integratie-inspanningen en de gewerkte uren;
  • tussen week 46 en week 52: verplichte evaluatie plan van aanpak;
  • 15 weken voordat de 2 jaar ziekte voorbij zijn: de werkgever stelt samen met de werknemer een re´ntegratieverslag op. Een re´ntegratieverslag is feitelijk een uittreksel van het re´ntegratiedossier;
  • binnen 21 maanden: de werknemer vraagt een WIA uitkering aan;
  • na 24 maanden: in beginsel stopt dan de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever en ontvangt de werknemer mogelijk een WIA uitkering. Het opzeggingsverbod tijdens de eerste 2 jaar van ziekte geldt niet meer en in bepaalde gevallen kan een ontslagprocedure worden gestart.

Contactgegevens

T:

06 1001 16 19

F:

023 743 55 77

E:

info@legalaidarbeidsrecht.nl

I:

www.legalaidarbeidsrecht.nl